• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1 (สมัย) วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2562

 • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

     คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 780/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 • 2. สรุปการดำเนินงาน

     2.1   แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและรายงานผลการดำเนินงาน    

     2.2   ข้อมูลสารสนเทศ งาน-เงิน-คน    

     2.3   แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ    

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

     3.1   ข้อเสนอที่ 1 งาน-เงิน  

        3.1.1   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 2    

        3.1.2   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน    

     3.2   ข้อเสนอที่ 2 HRM-HRD   

        3.2.1   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

        3.2.2   แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)    

     3.3   ข้อเสนอที่ 3 งาน-เงิน-คน    

 • 4. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 62 และระยะถัดไป

     4.1   Academic Models    

     4.2   Logicmodel    

     4.3   ตัวชี้วัดที่ 1.2