• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 ลงทะเบียนสำหรับประชาชน

* ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก :
   1.  กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
   2.  กรอกประวัติส่วนตัวของท่าน และคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
* ประโยชน์ในการสมัครสมาชิกท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน โดยมิต้องกังวลเรื่อง Ticket ID ที่ท่านจะลืมแจ้งเรื่องร้องเรียน

 
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน โดย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคลที่ต้องการร้องเรียน หน่วยงานที่ต้องการ
    ร้องเรียนและรายละเอียดต่างๆของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
    ระบุความรุนแรงของปัญหา หัวข้อในการติดต่อ ประเภทหัวข้อปัญหา
3. เลือกช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อท่านกลับในภายหลัง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มถัดไป ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่
    ท่านได้ร้องเรียน เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
5. คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยัง
    เจ้าหน้าที่ต่อไป หรือคลิกปุ่มย้อนกลับ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน
6. ระบบจะทำการออก Ticket ID สำหรับให้ท่านได้ติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน
 
ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน
1. กรอก Ticket ID ที่ท่านได้รับจากระบบลงไปในช่องติดตามเรื่องร้องเรียน จากนั้นกดปุ่ม Search
2. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตาม Ticket ID ของท่าน
3. หาก Ticket ID ของท่านถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนรวมถึงความก้าวหน้า
    ของการดำเนินการให้ท่านได้รับทราบ
 
ข้อแตกต่างระหว่างการแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยไม่ลงทะเบียน และการแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยการลงทะเบียน
1. การแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยการลงทะเบียน   ระบบจะช่วยอำนวยความสะดวก  โดยไม่จำเป็นต้องเก็บ Ticket ID ไว้สำหรับติดตามเรื่อง ระบบจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เป็นประวัติ
2. ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ที่ลงทะเบียนจะสามารถเลือกหัวข้อในการติดต่อได้หลากหลายกว่าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน เช่น การร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
 
หมายเหตุ รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551