• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
เจตนารมณ์
เจตนารมณ์  
มาตรา
บันทึกการประชุม ครั้งที่
หมวด ๑ บททั่วไป  
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์  
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
 
 
  ส่วนที่่ ๑ บททั่วไป  
  ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค
   
  ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
   
   
   
  ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน
  ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ
                สื่อมวลชน
  ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
   
  ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
               จากรัฐ
  ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
  ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
  ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน
  ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย  
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
 
 
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
  ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ  
  ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข 
                การศึกษาและวัฒนธรรม
   
  ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม  
  ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ  
  ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
     
  ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
               และสิ่งแวดล้อม
  ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา
               และพลังงาน
  ส่วนที่ ๑๐แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
                ประชาชน
 
หมวด ๖ รัฐสภา  
 
 
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
     
     
  ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร  
     
  ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา  
  ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
     
  ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
  ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
  ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ  
     
  ส่วนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้ง
               ต่อรัฐธรรมนูญ
 
  ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ
               ประชาชน
 
หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  
หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี  
   
หมวด ๑๐ ศาล  
 
 
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
  ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ  
  ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม  
  ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง  
  ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร  
หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
 
 
  ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 
 
    ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
    ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
    ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     แห่งชาติ
 
    ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
 
 
    ๑. องค์กรอัยการ  
    ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
    ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
 
 
  ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน  
  ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่ง
               ผลประโยชน์
 
  ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง  
  ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง
               ทางการเมือง
 
หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
                  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
บทเฉพาะกาล