ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมาย อันเปรียบเสมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


 


​1. บริการให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา

2. บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ

3. บริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา อาทิ การร่างญัตติ การร่างคำแปรญัตติ และการร่างกระทู้ถาม

4. บริการเอกสารและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจำปี ตำรากฎหมายและวารสารจุลนิติ ฯลฯ

5. บริการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 
วารสารจุลนิติ
วารสารเข็มทิศกฎหมาย
รวมกฎหมายเฉพาะด้าน (ร.ก.)
ร่างกฎหมายน่ารู้
เอกสาร ก.ป.
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

 


 

เชื่อมโยงไปยัง วารสาร จุลนิติ ฉบับ E-book