• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

รวม พ.ร.บ.และร่าง พ.ร.บ.ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการตรากฎหมายลำดับรองเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย

1