• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 บทความทางวิชาการ (เผยแพร่ในวารสารจุลนิติ)