• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

 บทความทางวิชาการ (เผยแพร่ในวารสารจุลนิติ)