• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คำจำกัดความ
 

"ข้อร้องเรียน" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
"ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
"คำชมเชย" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสงค์จะชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
"ผู้รับบริการ" หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และประชาชนที่ติดต่อประสานงานหรือใช้บริการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึง องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สื่อมวลชน และประชาชน
"คณะทำงาน" หมายถึง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๓ (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม