• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสมชาย แสวงการ
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษา
 
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
 
นางสัณหพิศ สมบัติศิริ
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
 
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธำรง ทัศนาญชลี
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสมพล พันธุ์มณี
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก คณิต สาพิทักษ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายถวิล เปลี่ยนศรี
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก วลิต โรจนภักดี
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสุรศักดิ์ มุกประดับ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายทวีศักดิ์ เดชเดโช
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ