• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 คู่มือการประยุกตใช์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสก์กับงานบริหารทั่วไป
 

สำนักกรรมาธิการ 1,2,3 

 สรุปผลการอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3 

สำนักกฎหมาย

องค์ความรู้การจาแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย
การเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน

สำนักการต่างประเทศ 

หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ:การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

การนำมาตรฐานมาใช้

สำนักภาษาต่างประเทศ 

รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและชื่อตำแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา