• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

สำนักบริหารงานกลาง และสำนักการคลังและงบประมาณ

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 

สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักกรรมาธิการ ๒ และสำนักกรรมาธิการ ๓

รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

สำนักกำกับและตรวจสอบ

คู่มือการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก
 

สำนักกฎหมาย

แนวทางการติดตามการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน

คู่มือการตรวจสอบภายใน
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวทางการพัฒนา Digital Parliament 

สำนักวิชาการ

เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก
 

สำนักประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)

สำนักนโยบายและแผน

ารสื่อสารด้านนโยบายและแผน

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและจัดทำรายงานการประชุมลับสภาและลับคณะกรรมาธิการ

สำนักงานประธานวุฒิสภา

ารจัดทำแนวทางการสอบถามเพื่อลงมติ

 

สำนักการประชุม

ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
 

สำนักภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน
 

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
Strong Stronger Strongest พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด
 

สำนักการพิมพ์

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


คณะทำงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน