• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

 กระบวนการจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

สำนักการคลังและงบประมาณ

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
 

สำนักกรรมาธิการ 1,2,3

การจัดทำเอกสารทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ
  

สำนักนโยบายและแผน

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามและประเมินผล
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักงานประธานวุฒิสภา

หลักการเขียนคากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และคำกราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ
 

สำนักประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

สำนักบริหารงานกลาง

เทคนิคการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการทำผลงานเลื่อนระดับ

สำนักประชุม

เทคนิคและวิธีการจัดทำระเบียบวาระการประชุม

สำนักวิชาการ

เทคนิคการจัดทำเอกสารทางวิชาการ

สำนักกำกับและตรวจสอบ

กระบวนการจัดทำข้อมูลเอกสารลับของคณะกรรมาธิการในความรับผิดชอบของสำนักฯ

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการทุนการศึกษา(ก.วิชาการ)
การพัฒนาเครื่อข่ายจริยธรรม(ก.ส่งเสริมฯ)
 

สำนักการพิมพ์

  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
 

สำนักภาษาต่างประเทศ

รุู้เฟื่องเรื่องอาเซียน