• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

 

องค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ


สำนักกฎหมาย

 เทคนิคการจัดทำข้อมูลทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

 คู่มือการจัดทำรายงานผลการแสดงตน เพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

สำนักการประชุม

องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
  

สำนักกรรมาธิการ 1,2,3

คู่มือการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
 

สำนักกำกับและตรวจสอบ

คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

 

องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

สำนักการต่างประเทศ

เกร็ดความรู้ประสบการณ์เดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียน

สำนักภาษาต่างประเทศ

รู้เฟื่องเรื่องอาเซียน

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

สำนักนโยบายและแผน

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

สำนักการต่างประเทศ

เกร็ดความรู้ประสบการณ์เดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียน

 


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

สำนักประชาสัมพันธ์

การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

 


สำนักการพิมพ์

กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2015
 

องค์ความรู้ด้านคุณธรรมแลความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา”