• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

[K1] TRICK ประชุมกรรมาธิการ

สำนักกรรมาธิการ 1, สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักกรรมาธิการ 3 

 จับเข่าคุยกับฅนกรรมาธิการ

[K2] เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

สำนักกฎหมาย 

 เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ: ร่างพระราชบัญญัติสำนักวิชาการ 

ทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

[K3] กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักนโยบายและแผน 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามและประเมินผลคู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณีการรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน

สำนักการต่างประเทศ 

การรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาการสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015

สำนักภาษาต่างประเทศ 

การเตรียมการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร

สำนักการคลังและงบประมาณ 

สรุปผลการจัดการความรู้ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรกระบวนการตรวจสอบการดำเนินสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานกระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักบริหารงานกลาง 

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 

ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้องการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ

สำนักการพิมพ์ 

คู่มือคุณภาพ
การจัดทำรายงานการประชุมวุฒิสภา