• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


 

[K1] การจัดทำสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือก่อนเข้าวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจ้งข้ีอหารือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประธานวุฒิสภา 

 สรุปองค์ความรู้ (Tips) ของสำนักงานประธานวุฒิสภา

[K2] การดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักการต่างประเทศ 

 การทำหนังสือเดินทาง (Passport)

[K3] การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม