• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

วารสารจุลนิติปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


 

จัดทำ โดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

ความยาวรวม: 26.53 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 3 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปคำพิพากษาของศาล มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 19.26 นาที
 
ไฟล์ที่ 2 ความยาว 7.27 นาที
  

ความยาวรวม: 46.54 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 3 ไฟล์ดามลำดับ

กระบวนการภายหลังการเลือกตั้ง สส
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 19.32 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 19.45 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 7.37 นาที
  

ความยาวรวม: 32.58 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 19.32 นาที
 
ไฟล์ที่ 2 ความยาว 13.26 นาที