• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

วารสารจุลนิติปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


 

จัดทำ โดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

ความยาวรวม: 07.51 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 3 ไฟล์ดามลำดับ

หน้าปก-แนะนำผู้แต่ง
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 02.11 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 0.57 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 04.43 นาที
 

 

ความยาวรวม: 04.35 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

บรรณาธิการแถลง
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 04.35 นาที
 
 
 

ความยาวรวม: 01.04 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

พระบรมราโชวาท
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 01.04 นาที  

ความยาวรวม: 05.32 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

สารบัญ
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 05.32 นาที  


 

ความยาวรวม: 09.16 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

บทนำบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.02 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 9.14 นาที
 
 

ความยาวรวม: 77.05 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 77.05 นาที
 


 

ความยาวรวม: 28.13 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 28.13 นาที
 


 

ความยาวรวม: 08.24 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 4 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 3.44 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 2.38 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 1.55 นาที   

ความยาวรวม: 15.12 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 4 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 4.52 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 4.53 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 5.20 นาที  
 

ความยาวรวม: 21.26 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 5 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.06 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 4.17 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 9.38 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 4.21 นาที ไฟล์ที่ 5 ความยาว 3.04 นาที
 

ความยาวรวม: 15.12 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 4 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.06 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 6.06 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 1.43 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 8.03 นาที
 

ความยาวรวม: 11.06 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.06 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 11.00 นาที
 

ความยาวรวม: 12.34 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 3 ไฟล์ดามลำดับ

สรุปผลการประชมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 4.51 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 7.36 นาที


 

ความยาวรวม: 47.32 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 8 ไฟล์ดามลำดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.17 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 10.09 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 5.59 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 5.40 นาที ไฟล์ที่ 5 ความยาว 6.56 นาที ไฟล์ที่ 6 ความยาว 5.17 นาที
ไฟล์ที่ 7 ความยาว 6.29 นาที ไฟล์ที่ 8 ความยาว 6.46 นาที
ความยาวรวม: 112.35 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 15 ไฟล์ดามลำดับ

การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ของประเทศไทย
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 2.46 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 3.51 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 12.18 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 3.49 นาที ไฟล์ที่ 5 ความยาว 8.34 นาที ไฟล์ที่ 6 ความยาว 17.38 นาที
ไฟล์ที่ 7 ความยาว 15.40 นาที ไฟล์ที่ 8 ความยาว 3.36 นาที ไฟล์ที่ 9 ความยาว 8.12 นาที
ไฟล์ที่ 10 ความยาว 3.38 นาที ไฟล์ที่ 11 ความยาว 10.05 นาที ไฟล์ที่ 12 ความยาว 6.49 นาที
ไฟล์ที่ 13 ความยาว 6.52 นาที ไฟล์ที่ 14 ความยาว 7.16 นาที ไฟล์ที่ 15 ความยาว 1.29 นาที 

ความยาวรวม: 61.36 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

เหตุผลและความจำเป็นในกระบวนการและรูปแบบการร่างกฎหมาย
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 61.29 นาที 

ความยาวรวม: 22.54 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.06 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 22.48 นาที


 

ความยาวรวม: 74.30 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.08 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 74.22 นาที


 

ความยาวรวม: 22.25 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.05 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 22.20 นาที


 

ความยาวรวม: 26.57 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓_๒๕๖๑
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 26.57 นาที


 

ความยาวรวม: 54.06 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 7 ไฟล์ดามลำดับ

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.06 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 0.14 นาที ไฟล์ที่ 3 ความยาว 4.22 นาที
ไฟล์ที่ 4 ความยาว 7.38 นาที ไฟล์ที่ 5 ความยาว 13.58 นาที ไฟล์ที่ 6 ความยาว 24.21 นาที
ไฟล์ที่ 7 ความยาว 3.28 นาที


 

ความยาวรวม: 42.05 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

ประเด็นข้อพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับทางปกครองหรือโทษปรับทางปกครอง
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.05 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 42.00 นาที


 

ความยาวรวม: 19.11 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

การจัดสวัสดิภาพสัตว์
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 19.04 นาที 

ความยาวรวม: 23.54 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการในการแก้ไขปัญหาคนยากจน
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 23.47 นาที


 

ความยาวรวม: 19.19 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

สินส่วนตัว และสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.07 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 19.12 นาที 

ความยาวรวม: 32.07 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์ดามลำดับ

หลักสากล มิติทางกฎหมายภายใต้โลกาภิวัตน์
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 0.03 นาที ไฟล์ที่ 2 ความยาว 32.04 นาที 

ความยาวรวม: 06.03 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.th)
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 06.03 นาที  

ความยาวรวม: 02.19 นาที 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 1 ไฟล์ดามลำดับ

ปกหลัง
ไฟล์ที่ 1 ความยาว 02.19 นาที