คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
Profile image example

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567

การประชุมครั้งที่่ 27
การประชุมครั้งที่ 26
การประชุมครั้งที่ 25
คำชี้แจงการประชุมสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เอกสาร
  เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 20               เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 21               
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 22               เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 24
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 25-26          เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 27-28
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 29-30          เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 31
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 32               เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 33
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 34               เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ ...