คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
Profile image example

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567

การประชุมครั้งที่ 22
การประชุมครั้งที่ 21
การประชุมครั้งที่ 20
คำชี้แจงการประชุมสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 20               เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 21               
เอกสารเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ 22