• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

Green Office

สำนัก......... สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คณะทำงานขับเคลื่อนเป็นสำนักสีเขียว (Green Office)