• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย ผู้รับจ้างด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เรื่อง มาตรการการลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียภายในสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖