• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวด 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

        (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)

        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา

        (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1

        (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1

        (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

        (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์

        (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษทางอากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)

        (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสาร
หรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)

5.1.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดทำการควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน 
        (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)

        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา

        (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1

        (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1

        (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

        (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์

        (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษทางอากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)

        (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสาร
หรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)

5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

        (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่

        (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

        (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่

        (4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน
ที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น

        (5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่

5.1.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด
พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อบุคลากร

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับบุคลากรมีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับบุคลากร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวัง
การได้รับอันตราย

5.1.3 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อบุคลากร

 

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)

 

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสง
ที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

        (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสง
เฉพาะจุดทำงาน และพื้นที่ทำงาน

        (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)

        (3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

        (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
(โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

        (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสง
เฉพาะจุดทำงาน และพื้นที่ทำงาน

        (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)

        (3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

        (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจาก
ภายในสำนักงาน

5.3.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผล
ต่อบุคลากร

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจาก
ภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้

              – มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับบุคลากร

              – มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวัง
การได้รับอันตราย

5.3.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อบุคลากร

        (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

        (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) 

 

 

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ สำนักงานโดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้

        (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้

        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป
ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

        (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคาร

        (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน
รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน

5.4.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน
โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

        (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้

        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป
ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

        (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคาร

        (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน
รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

        (1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม
ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ

        (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุด
เดือนละ 1 ครั้ง

        (3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)

        (4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค

        (5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นำโรคในระหว่างการตรวจประเมินของกรมฯ

หมายเหตุ : การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง
หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน

5.4.4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค ดำเนินการ ดังนี้
        (1) มีการกำหนดแนวทางการและความถี่ในการตรวจสอบการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค
ในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ

        (2) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด

        

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามแผนที่กำหนด

        (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ

        (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40
ของพนักงานทั้งหมด

        (3) บุคลากรทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

        (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น
ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น

        (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น

        (6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

        (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลพร้อมสื่อสาร
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

        (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟพร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

5.5.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขจัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตามแผนที่กำหนด

        (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
        (2) สำนักรายงานการประชุมและชวเลขจัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตามแผนที่กำหนด
      

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

5.5.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม
และร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน 

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้
และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

        (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

              – ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบและถ้าเป็นวางกับพื้นที่
จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง

             – ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)

             – สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี

        (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

             – สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่ มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคารสูง
เกิน 2 ชั้นขึ้นไป)

             – ติดตั้งตัวดักจับควัน (smoke detector) หรือความร้อน (heat detector)

        (3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข

        (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณ
แจ้งเตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม

        (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้
และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว