• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 3
การใช้งานทรัพยากรและพลังงาน

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน

         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ

         (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

         (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

3.1.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขกำหนดมาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสม
กับสำนักงาน

         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ

         (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

         (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเก็บข้อมูล

         (กรณีบรรลุเป้าหมาย)

         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

         (3) บรรลุเป้าหมาย

         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         (กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย)

         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.1.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการเก็บข้อมูล

         

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน

        ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 กำหนดมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า

         (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น

         (3) การใช้พลังงานทดแทน

         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

3.2.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขกำหนดมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสม
กับสำนักงาน 

         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า

         (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น

         (3) การใช้พลังงานทดแทน

         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

3.2.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

         (กรณีบรรลุเป้าหมาย)

         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

         (3) บรรลุเป้าหมาย

         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         (กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย)
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.2  สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
   

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

        ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

         (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         (2) การวางแผนการเดินทาง

         (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

         (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         (2) การวางแผนการเดินทาง

         (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

        (กรณีบรรลุเป้าหมาย)

        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน

        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

        (3) บรรลุเป้าหมาย

        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

        (กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย)

        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน

        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย
เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม
หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

3.2.5 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน

        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ

        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ

        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

        (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

3.3.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขกำหนดมาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษ
ที่เหมาะสมกับสำนักงาน

        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ

        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ

        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

        (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

        (กรณีบรรลุเป้าหมาย)

        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน

        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย

        (3) บรรลุเป้าหมาย

        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

        (กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย)

        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน

        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย

        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.3.2 สำนักรายงานการประชุมมีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

 

 

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน

        ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

       

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน

        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้

        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้

        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขกำหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน

        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้

        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้

        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

        ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น

        (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

        (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุ
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

        (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์

        (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดทำประกาศและมาตรการสำหรับการจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน
และลดของเสียที่เกิดขึ้น

        (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

        (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุ
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

        (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์

        (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม