• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหา
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
(2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
(3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ หรือการประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
(4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร
         
1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก

          2. การจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
          3. โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

          4. โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
          5. กิจกรรม "ทอล์กกะกรีน ให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข"

          6. กิจกรรมการตรวจประเมินภายใน ให้คำแนะนำ COACHING และเตรียมความพร้อมรองรับ
การลงพื้นที่ตรวจประเมินเชิงประจักษ์ "โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office"
ประจำปีงบประมาณ 2566

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

   

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
         (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้
         (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร
(ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
         (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
         (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
2.2.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการจัดทำแผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนัก
กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
รับเรื่องสื่อสารและกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร


 

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
         (1) มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามตามแผนฯ
         (2) ประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานสรุปแบบประเมิน
         (3) การติดตามแผนการดำเนินงาน

 

 
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยจะต้องสอบถามบุคลากรแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
         (1) มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
         (2) กำหนดผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
         (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
         (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร

2.2.4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักทราบทุกเดือน ดังนี้

          มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

          กำหนดผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

          มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ พร้อมทั้งรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร