• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย
การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด/ตัวชี้วัด

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

        (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน

        (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

1.1.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

        (1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

        (2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและมลพิษ/ของเสีย

รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

        (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

        (4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

1.1.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขจัดทำประกาศสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

1.1.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
และครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

         (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

        (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

        (3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

        (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

        (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด

        (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด

        (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

 

1.1.4 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เสนอผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม
และชวเลขเห็นชอบ
ลงนาม/แจ้งเวียน)

 

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 3

การใช้พลังงานและทรัพยากร

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 4

การจัดการของเสีย

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

          - แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว หมวด 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เสนอผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม
และชวเลขเห็นชอบลงนาม/แจ้งเวียน) **ข้อมูลระหว่าง update**

 

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน
และของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้ 

1.1.5 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก

(เสนอผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลขลงนาม)

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

        (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครอบคลุม

ทุกหมวดและบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน

        (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

1.2.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขแต่งตั้งคณะทำงานหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 

          คำสั่ง คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
ประจำปี 2566

          คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน

ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (หมวด ๑ - หมวด ๖) ประจำปี 2566

 

          คำสั่ง คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี 2567

          คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน
ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (หมวด ๑ - หมวด ๖) ประจำปี 2567

**ข้อมูลระหว่าง update**

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้

        (1) ประธาน/หัวหน้า

        (2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียว
จะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

         (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน

         (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ

         (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรม
จะต้องครบถ้วน

         (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน

         (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
         (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

         (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

         (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

         (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

 

1.3.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอรับรองสำนักงานสีเขียว
ดังนี้

          - จัดทำตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2566 โดยระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          - กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการทบทวนการระบุประเด็นปัญหา
จำนวน 1 ครั้ง/ปี (แผนหมวด 1)

   

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

         (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

         (2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

         (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน

         (4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน

         (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการ
ตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานโดยมีแนวทางการดำเนินงาน

        (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

        (2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน

        (3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

        (4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

        (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน

        (6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
ตารางขวา

1.4.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขมีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน

          - จัดทำตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2566 โดยระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          - กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาจำนวน 1 ครั้ง/ปี (แผนหมวด 1)

   

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

         (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

         (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน

         (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

         (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้
ตารางขวา

1.4.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

         - ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน

         - อ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และถูกต้อง กรณีพบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข

         - มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความนสอดคล้องของกฎหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไว้ในแผนหมวด 1 และได้มีการทบทวน จำนวน 1 ครั้ง ในปี 2566

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

         (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

         (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสาหรับการเดินทาง

         (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา

         (4) ปริมาณการใช้กระดาษ

         (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)

(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

         (กรณีบรรลุเป้าหมาย)

         (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         (กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย)

         (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

         (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

         (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานโดยจะต้องสอบถามบุคลากร 4 คนขึ้นไป ให้ความรู้กับบุคลากร เรื่องดังนี้

         (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว

         (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

         (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

         1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ

         2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป
ตารางขวา
 

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม

         (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม

         (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้

         (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

         (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม

         (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

1.6.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้มีการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับปัญหาที่มีนัยสำคัญหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามผลการดำเนินการ ดังนี้

          - ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ 
             1. โครงการปลูกจิตสำนึก ปรับ เปลี่ยน ลด เพื่อโลก สำนักรายงานการประชุม
และชวเลข "CHANGE FOR THE WORLD WITH PURE HEART"

             2. โครงการจัดการขยะของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
             3. โครงการสร้างภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

 

   

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

        (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน

        (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

        (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

        (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

        (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

        (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
ตารางขวา
 

1.6.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้มีการจัดทำโครงการโดยมีแผนการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดย มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 3 โครงการและบรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดและได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ดังนี้
        1. รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก ปรับ เปลี่ยน ลด เพื่อโลก สำนักรายงานการประชุมและชวเลข "CHANGE FOR THE WORLD WITH PURE HEART"

        2. รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการขยะของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

        3. รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข 
        - ได้จัดทำบันทึกการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

 

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสานักงาน

        (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

        (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

        (3) มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด

        (4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม
มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน

        (5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด
ตารางขวา

1.7.1 สำนักรายงานการประชุม **ระหว่างดำเนินการ** การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสานักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

          (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

          (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม

          (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม

          (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ

ตารางขวา

1.8.1 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร โดยมีการกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

          - การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข CA429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

          - การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2566 ในศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข CA326 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

         (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

         (2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา

         (3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม

         (4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม(ความเพียงพอและความเหมาะสม)

         (5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา

        (6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

         (7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

         (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
ตารางขวา

1.8.2 สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

          - การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข CA429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

          - การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2566 ในศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข CA326 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา