• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
ประกาศ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 
 
 
 
แผนผังกลุ่มงานอาคารสถานที่

แผนผังกลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย

แผนผังกลุ่มงานบริหารทั่วไป และแผนผังกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โคร้างสร้างของสำนักบริหารงานกลาง

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว


น้ำ

ไฟฟ้า

กระดาษ

ของเสีย

เชื้อเพลิง

ก๊าซเรือนกระจก

1

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง มอบนโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ปจม.2567

กิจกรรม กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย work shop CPR ให้บุคลากรสำนักบริหารงานกลาง

อบรมการกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่อง AED ที่ถูกวิธี

กิจกรรม Coaching เทคนิค และวิธีการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว

กิจกรรม รณรงค์ประหยัดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักเที่ยง

กิจกรรม รณรงค์การลดยะ ZERO WASTE

1

คลิปรณรงค์วันงดสุบบุหรี่

แนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

คลิปการทำกิจกรรม 5ส

การดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักบริหารงานกลางเป็นสำนักงานสีเขียว

คลิปการคัดแยกขยะ

ประกาศนโยบาย

1