• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

สื่อประชาสัมพันธ์

การอัพเกรดหน่วยจัดเก็บข้อมูล (SSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
รู้จักประเภทของขยะกันก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภท
มาตรการการใช้น้ำ
มาตรการจัดประชุมหรือนิทรรศการ
มาตรการการใช้ทรัพยากรอื่นๆ

ภาพข่าว/กิจกรรม