• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 

ประกาศสำนักการพิมพ์

เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสำนักการพิมพ์ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีความยั่งยืน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาจากสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสู่สำนักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนสำนักการพิมพ์เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด สำนักการพิมพ์ จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ Green office & Green life Printing ดังนี้

๑. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๒. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษหมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้กับสิ่งแวดล้อม

๓. มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕. ปฏิบัติตามเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖. สร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้บริหารบุคลากรทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้เข้าใจและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร

๗. ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สำนักการพิมพ์ มีความมุ่งมั่นที่เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office & Green life Printing) พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนรับทราบถึงนโยบายและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นางรักชนก เกสรทอง)
ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์