• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
                    

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย  ผู้รับจ้าง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


 

กิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
การจัดการของเสียและมลพิษ และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

      

   
สำนักการต่างประเทศ เชิญชวนร่วมฉลองวันคุ้มครองโลก "EARTH  DAY"

ด้วย 10 วิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยกันดูแลโลกใบนี้คณะทำงานหมวด 4 เชิญชวนให้ร่วมกันณรงค์การแยกขยะคณะทำงานหมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

      

สำนักงานประธานวุฒิสภาร่วมรณรงค์ “ลดละ เพื่อรักษ์โลก”
 
     

สำนักประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

สำนักประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน

คณะทำงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
และสำนักบริหารงานกลาง
ขอเชิญบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

      


คณะทำงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
และสำนักบริหารงานกลาง
ขอเชิญชวนบุคลากรปฎิบัติตามแนวทางต่างๆ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 
            
 

มาตรการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

             

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม

"ฉลากสิ่งแวดล้อม"
"กินอย่างไร ช่วยลดโลกร้อน"

ป้ายรณรงค์

มาตรการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คลิปวีดิโอ Green Office สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา