• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

     
         
 
การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
_____________________

 
หมวด 1
การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


 
หมวด 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 
หมวด 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
หมวด 4
การจัดการของเสีย
หมวด 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวด 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

 

คลิปวีดิโอ Green Office สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา