• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

     
         
 
การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
_____________________

 
หมวด 1
การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


 
หมวด 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 
หมวด 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
หมวด 4
การจัดการของเสีย
หมวด 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวด 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง


ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
_____________________
 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
_____________________
 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง  เป้ายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                         
_____________________
 
   ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


                     
 
                     
_____________________

 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_____________________

 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย
ผู้รับจ้างด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     


_____________________

 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แนวทางสำนักการจัดประชุม อบรม สัมนากิจกรรมต่าง ๆ
และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 


    
_____________________


ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
ทะเบียนกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
 


____________________________________________________ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
 
             
 

            

           

____________________________________________________
 
VDO Green Office สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
_____________________