• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
 
Profile image example

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)