• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภายในประเทศ และทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
Profile image example

รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภายในประเทศ และทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล