• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะทำงานจัดทำและกำกับ ติดตาม ประเมินผลดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

คณะทำงานจัดทำและกำกับ ติดตาม ประเมินผลดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล