• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563