• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศ ประจำปี 2563
 
 
 
Profile image example

รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับหน่วยธุรการรัฐสภาต่างประเทศ ประจำปี 2563

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล