• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
 
 
นายพีระศักดิ์ พอจิต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
นายชลิต แก้วจินดา
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
กรรมการ
 
นายทรงเดช เสมอคำ
กรรมการ
 
พลเอก โปฎก บุนนาค
กรรมการ
 
ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
กรรมการ
 
นายเฉลียว เกาะแก้ว
กรรมการ
 
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการ
 
พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
กรรมการ
 
พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
กรรมการ
 
นายจัตุรงค์ เสริมสุข
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
กรรมการและเลขานุการ
 
นายดิเรก กวินสุนทรกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวเสาวนิตย์ ทองอยู่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ