• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
กำหนดการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 20 (สมัย) วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

  • 1. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

    เอกสารแนบ  

  • 2. รับรองบันทึกการประชุม

  • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 4. เรื่องอื่นๆ