• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
1.พิจารณาดำเนินการ วางแผนงาน ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา
3. เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
4. ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย
5. ให้กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ