• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
 
 
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
ที่ปรึกษาและกรรมการ
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
นายสุธี มากบุญ
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายกษิดิศ อาชวคุณ
กรรมการ
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการ
 
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
กรรมการ
 
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
กรรมการ
 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
กรรมการ
 
นางทัศนา ยุวานนท์
กรรมการ
 
นายบุญมี สุระโคตร
กรรมการ
 
นางประภาศรี สุฉันทบุตร
กรรมการ
 
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
กรรมการ
 
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
กรรมการ
 
นายยุทธนา ทัพเจริญ
กรรมการ
 
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
กรรมการ
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาววิภารัตน์ เพียราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวสุกัญญา สำราญจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ