• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
1.พิจารณาดำเนินการ วางแผนงาน ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด\\\\\\\\\\\\
2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา\\\\\\\\\\\\
3.เชิญหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง\\\\\\\\\\\\
4.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย\\\\\\\\\\\\
5.ให้กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ