• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
 
 
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายเกียว แก้วสุทอ
กรรมการ
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
กรรมการ
 
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
กรรมการ
 
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
กรรมการ
 
นายพิศาล มาณวพัฒน์
กรรมการ
 
พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
กรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
กรรมการ
 
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กรรมการ
 
พลเอก สกล ชื่นตระกูล
กรรมการ
 
พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
กรรมการ
 
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
กรรมการ
 
นายสัญชัย จุลมนต์
กรรมการ
 
นายสุชัย บุตรสาระ
กรรมการ
 
นายตวง อันทะไชย
กรรมการ
 
นางสาวภัทรา วรามิตร
กรรมการ
 
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
กรรมการ
 
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
กรรมการ
 
นายวสันต์ มัตนามะ
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาวโยษิตา ขุนพินิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางฤทัยรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ