• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
1. พิจารณาดำเนินการ วางแผนงาน ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันประกอบด้วยจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา 3. เชิญหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง 4. ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย 5. ให้กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ