• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
 
 
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นายสมชาย เสียงหลาย
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ
 
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
กรรมการ
 
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
กรรมการ
 
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
กรรมการ
 
พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
กรรมการ
 
นายธานี สุโชดายน
กรรมการ
 
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
กรรมการ
 
นายบรรชา พงศ์อายุกูล
กรรมการ
 
พลเอก บุญธรรม โอริส
กรรมการ
 
นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
กรรมการ
 
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
กรรมการ
 
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
กรรมการ
 
นายสำราญ ครรชิต
กรรมการ
 
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
กรรมการ
 
นายอนุมัติ อาหมัด
กรรมการ
 
นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
กรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
กรรมการ
 
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
กรรมการ
 
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
กรรมการ
 
นายภาณุ อุทัยรัตน์
กรรมการ
 
นายวิชัย ทิตตภักดี
กรรมการ
 
นางสุวรรณภา กำลา
กรรมการและเลขานุการ
 
นายศรัณย์ มากรักษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายเอกภักดิ์ หอมสมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวชัชวรรณ เพชรศรีทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ