• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง กำหนดการลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้

- เวลา 09.30 นาฬิกา พบประชาชน ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer
- เวลา 14.00 นาฬิกา เดินไปไปยังวัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งมอบโครงการสนับสนุนชุมชนจัดการน้ำด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดเขากำแพง
         
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร