• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

กำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ 11 กันยายน 2563

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการ
ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ดังนี้
- เวลา 09.30 นาฬิกา ศึกษาดูงานสภาพภูมิประเทศชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและสภาพปัญหา
น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- เวลา 11.00 นาฬิกา พบประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินทำกิน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ
- เวลา 14.00 นาฬิกา ศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ
- เวลา 15.30 นาฬิกา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในอนาคต ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
         
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร