• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

กำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2563

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบปะผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร