• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

กำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดนนทบุรี 14 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้

เวลา 09.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพบปะส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบและความต้องการของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เวลา 13.00 นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี