• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

กำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 สิงหาคม 2563

​คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้

เวลา 11.00 นาฬิกา มอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (Notebook) และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนตามห้องเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 13.00 นาฬิกา พบปะพบส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินทำกิน การไม่มีสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ สัญชาติและสถานะของบุคคลในพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ