• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
 
 
นายระวี รุ่งเรือง
กรรมการ
30 กรกฎาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2563
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
กรรมการ
30 กรกฎาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562
 
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
กรรมการ
30 กรกฎาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
กรรมการ
3 ตุลาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรรมการและเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
นายอภิวัฒน์ สุดสาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562
 
นายวราพงษ์ เทพรงค์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 กรกฎาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562