• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
 
 
นายจเด็จ อินสว่าง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ประธานกรรมการ
 
นายวิทยา ผิวผ่อง
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
นายลักษณ์ วจนานวัช
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
พลเอก ดนัย มีชูเวท
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมการ
 
นางจิรดา สงฆ์ประชา
กรรมการ
 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
กรรมการ
 
นายเฉลา พวงมาลัย
กรรมการ
 
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
กรรมการ
 
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
กรรมการ
 
นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
กรรมการ
 
นายประมาณ สว่างญาติ
กรรมการ
 
นายปัญญา งานเลิศ
กรรมการ
 
พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
กรรมการ
 
นายไพโรจน์ พ่วงทอง
กรรมการ
 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
กรรมการ
 
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
กรรมการ
 
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
กรรมการ
 
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการ
 
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
กรรมการ
 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมการ
 
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
กรรมการ
 
นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
กรรมการ
 
นางสุนี จึงวิโรจน์
กรรมการ
 
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
กรรมการ
 
พลเอก อักษรา เกิดผล
กรรมการ
 
พลตรี โอสถ ภาวิไล
กรรมการ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
กรรมการ
 
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
กรรมการ
 
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
กรรมการ
 
นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
กรรมการ
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ
 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
กรรมการ
 
นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
กรรมการ
 
พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
 
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาวอริสรา กาญจนอุดม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวศุภลักษณ์ ปรางนาคี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวฉัตรแก้ว หงอสุวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ