• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1. วิสาหกิจชุมชน 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรแปลงใหญ่ 
4. Young Smart Farmer 
5. การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ที่ดินทำกิน 

จากนั้น ตัวแทนกลุ่มของแต่ละกลุ่มได้นำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป