• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

   
 

       ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิก!
 


 
     
       
       TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน คลิก!
 


        ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายความร่วมมือ คลิก!
 
 
รายงานสรุปผลการดาเนินงานการขอปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 พฤศจิกายน 2564
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2564
ระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th
KPI Research Sanp 8
KPI Research Sanp 7
2