• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

แนะนำ...หนังสือใหม่ แหล่งข้อมูลใหม่!

สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
covid-19 ตอนนี้มีให้บริการตัวเล่ม
ส่วนไฟล์หนังสือรอนิดนะคะ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
enlightened ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือนมิถุนายน 2563

enlightened อภิธานศัพท์ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

enlightened Travel Bubble - Travel corridor - Support Bubble คืออะไร ...

research cafe

อยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้... 
แบบขอใช้บริการ ณ ห้องสมุดวุฒิสภา สำนักวิชาการ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา